De Vrijheid Hoorn

STED Development is voornemens om op de locatie Holenweg 6, 8 en 10 woningbouw te realiseren. Hier zijn nu Sauna Suomi, een bedrijfspand en een woonhuis gevestigd. Op deze website vindt u meer informatie over het participatieproces.

Actueel

Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan

Op 23 mei 2023 heeft de raadscommissie zich gebogen over het voorstel voor de beantwoording van de zienswijzen en het voorstel van de wijzigingen voor het bestemmingsplan. Vervolgens heeft de gemeenteraad op 15 juni 2023 een besluit genomen en heeft zij het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Na het positieve raadsbesluit start nu de beroepsprocedure. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 30 juni 2023 zes weken ter inzage. Binnen deze periode van zes weken kan tegen dit besluit beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen het vastgestelde beeldkwaliteitsplan staat geen beroep open. Tegen de vastgestelde hogere waarde staat wel beroep open. Publicaties vinden plaats in het Hoorns Nieuwsblad en waar nodig in het Gemeenteblad. De documenten liggen daarna voor zes weken voor iedereen ter inzage in het stadhuis. De publieksbalie van het stadhuis is tijdelijk gevestigd op de Nieuwe Steen 29 (Rabobank gebouw). De stukken zijn digitaal beschikbaar via www.hoorn.nl. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl

Bestemmingsplan 

Om het plan te kunnen realiseren, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Op 13 december 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan.
De volgende stukken lagen vanaf 23 december 2022 voor 6 weken ter visie:

  • Het ontwerpbestemmingsplan De Vrijheid
  • Het ontwerp beeldkwaliteitsplan De Vrijheid
  • Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder
  • Het besluit op de vormvrije m.e.r. beoordeling en de vormvrije m.e.r. beoordeling zelf.

Zienswijze
Er zijn in totaal 12 zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan. Er is een voorstel voor het college voor de beantwoording van de zienswijzen opgesteld en een voorstel tot het wijzigen van het bestemmingsplan. Het beeldkwaliteitsplan hoeft volgens het college niet te worden aangepast. Het college heeft op 2 mei jl. ingestemd met dit voorstel en dit doorgestuurd naar de gemeenteraad voor definitieve besluitvorming. De indieners van een zienswijze zijn hierover door het college geïnformeerd en hebben een nota ontvangen waarin de beantwoording van de zienswijzen is opgenomen en de voorgestelde wijzigingen voor het bestemmingsplan.

Ondertekening anterieure overeenkomst

STED en de gemeente Hoorn ondertekenden op 11 november 2022 een anterieure overeenkomst. Daarin zijn onder andere afspraken gemaakt over de betaling van kosten die de gemeente maakt, de verkoop van grond, en de bijdrage aan de openbare ruimte. De omgeving is hiervan op de hoogte gebracht met onderstaande brief. Ook is een persbericht verstuurd. 

Samenvatting participatieproces

Aanleiding
De gemeente Hoorn heeft communicatiebureau De Wijde Blik gevraagd om het participatieproces te begeleiden. Hierover heeft de gemeente op 10 mei 2021 een brief gestuurd naar omwonenden en andere belanghebbenden.

Participatieproces 2021
In de periode juli tot december 2021 zijn twee sessies gehouden met een meedenkgroep. De verslagen en presentaties vindt u op deze website. Voorafgaand en aansluitend zijn gesprekken gevoerd met direct omwonenden, toekomstige bewoners van het Holenkwartier en belanghebbenden vertegenwoordigd in de Stichting Thuis op de Holenweg.

Eindverslag en addendum
In januari 2022 sloten we het participatietraject af met een eindverslag, wat betrokken is bij de besluitvorming over de bouwplannen voor De Vrijheid. Dit eindverslag beschrijft het participatieproces van april tot en met december 2021. Afgesproken is dat betrokkenen zouden worden betrokken bij de verdere uitwerking van de thema’s groen, openbare ruimte en beeldkwaliteit. Dit is gebeurd tijdens twee bijeenkomsten op 13 april en 27 juni, waarvoor belanghebbenden zich konden aanmelden. Het participatieproces van maart tot juli 2022 en de resultaten hiervan zijn omschreven in een addendum.

Documenten op de website
U vindt alle hierboven genoemde documenten -het eindverslag, addendum en de verslagen van alle bijeenkomsten en sessies- op deze website.

Participatietraject juli 2021 - januari 2022

De gemeente Hoorn heeft communicatiebureau De Wijde Blik gevraagd om het participatieproces te begeleiden. Hierover heeft de gemeente op 10 mei 2021 een brief gestuurd naar omwonenden en andere belanghebbenden.

In de periode juli tot december 2021 zijn twee sessies gehouden met een meedenkgroep. De verslagen en presentaties vindt u op deze website. Voorafgaand en aansluitend zijn gesprekken gevoerd met direct omwonenden, toekomstige bewoners van het Holenkwartier en belanghebbenden vertegenwoordigd in de Stichting Thuis op de Holenweg.

In januari 2022 sloten we het participatietraject af met een eindverslag, wat betrokken wordt bij de besluitvorming van de gemeenteraad over de bouwplannen voor De Vrijheid. 

6 juli 2021 Klankbordgroepsessie 1

Op dinsdag 6 juli vond de eerste bijeenkomst met de klankbordgroep plaats. Aan de klankbordgroep nemen omwonenden, toekomstige bewoners van het Holenkwartier en andere belanghebbenden deel. Zij ontvangen per mail een uitnodiging.

Relevante documenten:

22 november 2021 Klankbordgroepsessie 2

 

Het verslag en relevante documenten worden na iedere bijeenkomst online geplaatst.

Collegebesluit maart 2022

In deze brief van de gemeente Hoorn (8 maart 2022) leest u meer over het verloop van het participatieproces en het collegebesluit over de hoogte van het bouwplan, de aantallen woningen en het soort woningen. In de bijlage is de situatietekening voor het bouwplan weergegeven.

Bijeenkomst 23 maart 2022
Op woensdag 23 maart 2022 presenteerde de ontwikkelaar het bouwplan zoals dat is vastgesteld door het college. Ook zijn de vervolgstappen toegelicht. 

Advies direct belanghebbenden april - juni 2022

Sessie 13 april 2022
Op 13 april 2022 zijn we tijdens een sessie met direct belanghebbenden aan de slag gegaan met het verder uitwerken van groen, openbare ruimte en beeldkwaliteit. 

Sessie 27 juni 2022
Op 27 juni 2022 is aan de deelnemers teruggekoppeld hoe de input vanuit de sessie van 13 april is verwerkt in de verdereuitwerking van het plan op het gebied van groen, openbare ruimte en beeldkwaliteit. Ook is de vervolgplanning en -procedure toegelicht.

Eindverslag Participatie

De Wijde Blik heeft een eindverslag van het participatietraject voor het project Hoorn De Vrijheid opgesteld. 

Het college van B&W heeft in een brief aan de gemeenteraad (24 februari 2022) aangegeven dat zij met dit eindverslag willen komen ‘tot een weloverwogen besluit op een voorlopig ontwerp van een bouwplan Hoorn De Vrijheid’. En dat het college na het collegebesluit de omgeving, de ontwikkelaar en de raad informeert. Vanzelfsprekend houden wij dit in de gaten en zullen ook wij jullie informeren.

Daarna zal De Wijde Blik het voorlopig ontwerp van het bouwplan Hoorn De Vrijheid ook aan de participanten en de bredere omgeving van het plangebied presenteren tijdens een bijeenkomst. Hiervoor wordt een uitnodiging in de omgeving verspreid. De verdere planning en procedures vindt u in de brief.

Addendum juli 2022
Het eindverslag van 14 februari 2022 beschrijft het participatieproces van april tot en met december 2021. Afgesproken is dat betrokkenen zouden worden betrokken bij de verdere uitwerking van de thema’s groen, openbare ruimte en beeldkwaliteit. Dit is gebeurd tijdens twee bijeenkomsten, waarvoor belanghebbenden zich konden aanmelden. Dit addendum beschrijft het participatietraject van maart tot juli 2022. Als bijlagen zijn de verslagen van de bijeenkomsten toegevoegd.

Nieuwsbrief